به نقل از مهر، با حکم محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی «جبار کوچکی نژاد» نماینده مردم رشت و خمام به عنوان عضو هیئت تحقیق و تفحص از شرکت دخانیات ایران منصوب شد.

در متن این حکم آمده است؛

در اجرای مصوبه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مورخ ۱۹/ ۱۱/ ۹۹ و تصمیم کمیسیون صنایع و معادن شما به عنوان عضو هیئت تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت دخانیات ایران منصوب شدید.

بدیهی است دستگاه‌های ذیربط بر اساس مفاد آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، امکانات، تسهیلات، همچنین، مدارک، مستندات و اطلاعات مورد نیاز را در اختیار شما قرار خواهند داد.